Tarragona Jove

Informació legal LSSICE I LOPD

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), es manifesta que el domini www.tarragonajove.org és propietat del Servei Municipal de Joventut de l’Ajuntament de Tarragona (a partir d’ara Tarragona Jove), amb CIF P-4315000-B i amb domicili a la plaça de la Font, n. 1, 43001 de TARRAGONA.

Dret a la protecció de dades de caràcter personal

Atès que el 25 de maig de 2018 es va iniciar l’aplicació del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679), i segons la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals,  l’Ajuntament de Tarragona tractarà i guardarà les dades aportades per a la realització d’actuacions administratives.

-Responsable: Ajuntament de Tarragona.

-Finalitat: tramitar procediments i actuacions administratives.

-Legitimació: compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics atorgats a aquesta entitat.

-Persones destinatàries: se cediran dades, si escau, a altres administracions públiques i a les persones encarregades del tractament de les dades. No hi ha previsió de transferències a tercers països.

-Drets: accés, limitació, rectificació, oposició, portabilitat i supressió. Es podran exercir mitjançant sol·licitud corresponent i còpia del DNI a l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà (Rambla Nova, 59).

Conservació de les dades: emmagatzemem les dades durant el temps necessari per poder complir amb les obligacions legals que encomana la normativa administrativa, i sempre, complint almenys amb el temps mínim de conservació de la informació. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d’arxius i documentació.

Per altra banda, l’assistència a un acte organitzat pel Departament de Joventut autoritza a l’Ajuntament de Tarragona a utilitzar les fotografies o filmacions de vídeo per penjar-les al web o publicar-les en tríptics o d’altres mitjans de comunicació de l’Ajuntament de Tarragona o externs. Si es prefereix no acceptar l’enregistrament d’imatges on s’hi apareix, podeu comunicar-ho en arribar a l’acte o a tarragonajove@tarragona.cat anotant nom, cognoms i acte a què es participa.

La Conselleria de Joventut de l’Ajuntament de Tarragona es reserva el dret de fer canvis o suspendre les activitats que organitza exclusivament per raons que li siguin alienes. També es reserva el dret de variar les condicions dels cursos per raons organitzatives.

Pel que fa a les activitats de caràcter gratuït, si la persona que ha realitzat reserva no s’excusa davant alguna possible absència li serà vetat l’accés a qualsevol plaça gratuïta ofertada durant l’exercici en curs.

Les devolucions de les inscripcions a les activitats s’efectuaran únicament en el cas d’anul·lació d’una activitat per part de l’organització. La devolució es tramitarà durant un període dels dos mesos posteriors a la finalització de la campanya. Per fer-la efectiva serà imprescindible fer una instància a l’OMAC dirigida al Departament de Joventut anotant les seves dades, l’activitat, l’import i el número de compte. La devolució s’efectuarà per transferència en compte bancari.

Compra carnet Tarragona Jove

El carnet Tarragona Jove és el document que acredita una persona com a usuària dels espais joves del Servei Municipal de Joventut de l’Ajuntament de Tarragona (Tarragona Jove).  El fet de tenir aquest carnet podrà donar lloc a obtenir descomptes i/o avantatges en les activitats programades per Tarragona Jove.  El carnet tindrà una vigència d’un any des de la data de la seva expedició i serà renovable per anualitats. El preu anual del carnet s’ajustarà a allò disposat al  BOPT número 84 de l’11 d’abril de 2013.  El carnet és d’ús individual i va associat a una persona. En el cas de col·lectius i entitats anirà associat a fins a 3 persones autoritzades. L’ús indegut del carnet pot comportar la instrucció d’un procediment sancionador d’acord amb el règim sancionador previst en el Reglament d’ús dels equipaments juvenils de Tarragona.

Skip to content