Tarragona Jove

Informació legal LSSICE I LOPD

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), es manifesta que el domini www.tarragonajove.org és propietat del Servei Municipal de Joventut de l’Ajuntament de Tarragona (a partir d’ara Tarragona Jove), amb CIF P-4315000-B i amb domicili a la plaça de la Font, n. 1, 43001 de TARRAGONA.

Dret a la protecció de dades de caràcter personal

Atès que el 25 de maig de 2018 es va iniciar l’aplicació del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679), i segons la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals,  l’Ajuntament de Tarragona tractarà i guardarà les dades aportades per a la realització d’actuacions administratives.

-Responsable: Ajuntament de Tarragona.

-Finalitat: tramitar procediments i actuacions administratives.

-Legitimació: compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics atorgats a aquesta entitat.

-Persones destinatàries: se cediran dades, si escau, a altres administracions públiques i a les persones encarregades del tractament de les dades. No hi ha previsió de transferències a tercers països.

-Drets: accés, limitació, rectificació, oposició, portabilitat i supressió. Es podran exercir mitjançant sol·licitud corresponent i còpia del DNI a l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà (Rambla Nova, 59).

Conservació de les dades: emmagatzemem les dades durant el temps necessari per poder complir amb les obligacions legals que encomana la normativa administrativa, i sempre, complint almenys amb el temps mínim de conservació de la informació. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d’arxius i documentació.

Per altra banda, l’assistència a un acte organitzat pel Departament de Joventut autoritza a l’Ajuntament de Tarragona a utilitzar les fotografies o filmacions de vídeo per penjar-les al web o publicar-les en tríptics o d’altres mitjans de comunicació de l’Ajuntament de Tarragona o externs. Si es prefereix no acceptar l’enregistrament d’imatges on s’hi apareix, podeu comunicar-ho en arribar a l’acte o a tarragonajove@tarragona.cat anotant nom, cognoms i acte a què es participa.

La Conselleria de Joventut de l’Ajuntament de Tarragona es reserva el dret de fer canvis o suspendre les activitats que organitza exclusivament per raons que li siguin alienes. També es reserva el dret de variar les condicions dels cursos per raons organitzatives.

Pel que fa a les activitats de caràcter gratuït, si la persona que ha realitzat reserva no s’excusa davant alguna possible absència li serà vetat l’accés a qualsevol plaça gratuïta ofertada durant l’exercici en curs.

Les devolucions de les inscripcions a les activitats s’efectuaran únicament en el cas d’anul·lació d’una activitat per part de l’organització. La devolució es tramitarà durant un període dels dos mesos posteriors a la finalització de la campanya. Per fer-la efectiva serà imprescindible fer una instància a l’OMAC dirigida al Departament de Joventut anotant les seves dades, l’activitat, l’import i el número de compte. La devolució s’efectuarà per transferència en compte bancari.

Compra carnet Tarragona Jove

El carnet Tarragona Jove és el document que acredita una persona com a usuària dels espais joves del Servei Municipal de Joventut de l’Ajuntament de Tarragona (Tarragona Jove).  El fet de tenir aquest carnet podrà donar lloc a obtenir descomptes i/o avantatges en les activitats programades per Tarragona Jove.  El carnet tindrà una vigència d’un any des de la data de la seva expedició i serà renovable per anualitats. El preu anual del carnet s’ajustarà a allò disposat al  BOPT número 84 de l’11 d’abril de 2013.  El carnet és d’ús individual i va associat a una persona. En el cas de col·lectius i entitats anirà associat a fins a 3 persones autoritzades. L’ús indegut del carnet pot comportar la instrucció d’un procediment sancionador d’acord amb el règim sancionador previst en el Reglament d’ús dels equipaments juvenils de Tarragona.