Avís legal

Informació legal LSSICE I LOPD

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (en endavant LSSICE), es manifesta que el domini www.tarragonajove.org és propietat del Servei Municipal de Joventut de l’Ajuntament de Tarragona (a partir d’ara Tarragonajove), amb CIF P-4315000-B i amb domicili a la plaça de la Font, n. 1, 43001 de TARRAGONA.

Política de privacitat

Tarragonajove, en consonància amb la política de protecció de dades que tot seguit definim, es compromet a respectar la privacitat i la confidencialitat de les vostres dades.

Tota la informació que es recull a tarragonajove.org és tractada amb una absoluta i estricta confidencialitat.

1. Tractament de les dades

Només es recullen o capturen els noms, les adreces personals (de treball o electròniques), els números de telèfon o qualsevol altra dada de caràcter personal que voluntàriament faci arribar la persona usuària i, únicament pels tràmits específics que així ho requereixin.

Es garanteix la confidencialitat en el tractament de totes les dades de caràcter personal a les quals es tingui accés com a conseqüència del registre a tarragona.cat.

Només es demanarà el registre de dades de caràcter personal quan aquestes siguin necessàries per a la sol·licitud d’algun servei facilitat a través de tarragonajove.org. Les dades obtingudes i les que es puguin originar com a conseqüència de l’execució del servei resulten necessàries per al desenvolupament, el control, la gestió i l’execució dels tràmits sol·licitats i seran incorporades als fitxers adients creats.

Tant les persones responsables dels fitxers com els qui intervinguin en qualsevol fase del tractament estan sotmesos al més estricte secret professional, amb un especial compromís d’adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar-ne l’alteració, el mal ús, la pèrdua, el robatori, el tractament o l’accés no autoritzat.

Finalment, Tarragonajove garantirà que tant els fitxers i programes com els equips i locals que intervenen en el procés de tractament de les dades registrades compleixen els requisits d’integritat i seguretat establerts a la normativa vigent en cada moment.

2. Drets de les persones afectades

La persona usuària podrà exercir tots els drets reconeguts per la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal vigent en cada moment i, en especial, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com també el dret a revocar el consentiment prestat per a la cessió de les seves dades, mitjançant una sol·licitud escrita i signada a l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana o telemàticament al tràmit corresponent.

L’exercici d’aquests drets s’haurà de fer conforme amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Els usuaris i les usuàries que utilitzin els serveis oferts per tarragona.cat hauran de facilitar les dades demanades segons el principi de bona fe. Per tant, no es podran donar dades inexactes o inexistents.

3. Cessions

Les dades de caràcter personal recollides com a conseqüència del registre a tarragonajove.org no seran facilitades o comunicades a terceres persones alienes a aquest Ajuntament, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

4. Consentiment

La sol·licitud d’un tràmit mitjançant el portal implicarà l’acceptació expressa i sense reserves de la política de privacitat de dades de caràcter personal que manté Tarragonajove.

La introducció i el registre de les dades de caràcter personal per part de la persona usuària comportarà l’acceptació i l’autorització expressa a Tarragonajove per a la seva recollida i per a la seva incorporació als fitxers adients, i el tractament necessari pertinent; l’acceptació voluntària de la cessió de les dades registrades únicament quan aquesta sigui necessària per a la prestació del servei sol·licitat, i, finalment, l’autorització per a la seva conservació durant els terminis previstos a les disposicions legals aplicables.

Atès que l’autorització de la persona usuària al tractament i cessions indicats té caràcter voluntari, aquesta podrà revocar l’autorització aquí concedida tant per al tractament com per a la cessió de les dades, segons els termes establerts a la normativa sobre protecció de dades vigent en cada moment.

5. Transaccions segures

Les comunicacions de dades de caràcter personal a Tarragonajove mitjançant el portal tarragonajove.org es produiran sempre dintre d’un entorn segur.

Tota informació de caràcter confidencial, incloent les dades personals, es manté confidencial gràcies a l’ús de connexions segures, la qual cosa significa que les dades només poden ser intercanviades entre les usuàries i els usuaris i Tarragonajove i que no hi poden accedir terceres persones. El símbol del cadenat en el navegador (com per exemple quan se sol·licita un tràmit) indica quines pàgines cobreixen aquest sistema de seguretat.

6. Política de galetes (cookies)

En compliment de l’article 22 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic i la Guia de l’ús de les Cookies de l’AEPD, l’informem que aquest portal web utilitza cookies.

Les cookies són petits arxius de text en els quals els navegadors emmagatzemen informació durant les visites a les pàgines web. A les cookies, s’hi poden recollir dades com l’adreça IP, l’adreça que s’està visitant, el sistema operatiu, l’idioma de navegació, a més d’altra informació. Aquesta informació no queda associada a cap persona concreta sinó que és únicament informació estadística per analitzar la visibilitat dels diversos continguts del lloc web, no obstant, depenent de la informació que contingui i de la forma que es faci ús en el seu equip, poden utilitzar-se per identificar l’usuari.

Cookies que utilitza aquest lloc web

El nostre web fa ús de cookies dels següents tipus:

 • Cookies tècniques
  • Finalitat: Cookies pròpies i de tercers (Facebook, Twitter i Youtube) necessàries per a l’ús de la web i millorar el servei de manera continua, permetent a l’usuari navegar a través de la pàgina web i fer ús dels serveis posats a disposició: inici de sessió, procés de cerca, tràmits electrònics, etc.
  • Conservació: Període de conservació màxim d’1 any. Les cookies tècniques en la majoria dels casos s’esborren al finalitzar la sessió. Transcorregut aquest període les cookies s’eliminaran.
 • Cookies de personalització
  • Finalitat: Cookies pròpies que permeten a l’usuari accedir al servei amb característiques predefinides com per exemple, l’idioma, tipus de navegador, configuració regional, etc
  • Conservació: Període de conservació d’1 any. Transcorregut aquest període les cookies s’eliminaran.
 • Cookies de anàlisis
  • Finalitat: Utilitzades únicament per a quantificar el número d’usuaris que accedeixen a aquest portal, facilitant la realització de mesuraments i anàlisis estadístiques que permeten millorar els serveis del lloc web. Es tracten dades agregades sense identificar als usuaris.

Les cookies d’anàlisi són cookies de tercers:

 • Google Analytics de Google Inc.: recull informació sobre quines pàgines del lloc web s’han consultat, en quin moment, amb quin navegador, etc. Posteriorment, aquesta informació s’envia als servidors de Google Inc. als Estats Units.
 • Conservació:  Període de conservació màxim de dos anys de les cookies de Google Analytics. Transcorregut aquest període les cookies s’eliminaran.

Mitjançant l’ús de les nostres cookies no es porten a terme elaboració de perfils ni tractament que impliquin decisions automatitzades amb efectes jurídics per a l’usuari o que l’afectin significativament de manera similar.

Transferència internacional de dades

No es realitzen transferències internacional de dades personals.

Encara que la informació extreta de les cookies analítiques es transfereixin fora de de l’Espai Econòmic Europeu, no es realitza una transferència internacional de dades personals, ja que aquesta informació no en permet identificar als usuaris ni s’utilitza per a distingir a uns usuaris d’altres ni es realitza un seguiment individualitzat dels mateixos.

Període de conservació de les cookies

Les cookies es conservaran un període mínim de la sessió de navegació i un màxim de dos anys, en funció del tipus de cookies segons la taula anterior. L’usuari pot revocar el seu consentiment mitjançant els mecanismes que es descriuen en el següent apartat, esborrant total o parcialment les cookies que consideri.

Com es poden administrar les cookies al navegador?

La instal·lació de cookies es realitza sempre i quan l’usuari autoritzi en el seu navegador la seva instal·lació, tant en les seves pàgines como en les enllaçades o referenciades mitjançant links, sense recollir en cap moment dades personals ni confidencials de l’usuari ni perfiles de comportament i garantint l’anonimat de l’usuari.

La instal·lació de cookies es realitza únicament quan l’usuari ACCEPTA l’ús de les mateixes en el primer accés al portal web mitjantçant una finestra petita informativa, on podrà configurar l’acceptació de les cookies que no siguin imprescindibles per al funcionament de la web.

L’usuari en qualsevol moment pot denegar o revocar el consentiment per a l’ús de cookies. Aquells usuaris que no desitgin rebre cookies, delimitar la instal·lació de determinades cookies o vulguin ser informats de la seva fixació, poden configurar el seu navegador a aquest efecte.

L’usuari pot gestionar les cookies instal·lades al seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador. A continuació us mostrem com podeu canviar la configuració de les cookies als principals navegadors del mercat per a la seva versió de PC.

Les instruccions per a la gestió de cookies dels navegadors més habituals les pot trobar en els següents enllaços:

En cas que utilitzeu altres navegadors o plataformes, si us plau, consulteu la documentació específica subministrada per l’empresa desenvolupadora del navegador.

Si bloquegeu l’ús de cookies al vostre navegador és possible que alguns serveis o funcionalitats de la pàgina web no estiguin disponibles.

7. Legislació aplicable

La privacitat de tota la informació facilitada, tant la facilitada per part de les usuàries i els usuaris a través dels diferents formularis de sol·licitud de dades personals, com l’accessible a través de tarragonajove.org, està regulada per la Llei orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i pels reglaments que la desenvolupen.

Condicions d’ús

1. Condicions d’accés

S’aconsella a l’usuari o la usuària llegir atentament les condicions i les instruccions publicades a tarragonajove.org cada cop que hi accedeixi, atès que l’accés al web implica la lectura i l’acceptació d’aquestes condicions i instruccions.

Mitjançant l’accés i l’ús de tarragonajove.org la persona usuària manifesta el seu acord de forma expressa, plena i sense reserves a les condicions i les instruccions publicades en el moment de l’accés.

L’accés és totalment gratuït i no requereix cap inscripció o registre previ, excepte quan això sigui necessari per a la prestació d’un servei. En aquests casos, es demanarà la inscripció o el registre de l’usuari o la usuària i l’acceptació prèvia de determinades condicions que poden complementar i/o modificar aquestes condicions generals.

2. Condicions d’ús

La persona usuària es compromet a fer un ús adequat i lícit dels continguts i dels serveis que ofereix tarragonajove.org i a abstenir-se de realitzar activitats il·legals, il·lícites o contràries a la bona fe i a l’ordre públic. En especial, els usuaris i les usuàries han d’evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altra circumstància personal o social.

Finalment, l’usuari o la usuària ha d’abstenir-se, a títol enunciatiu i no limitatiu, de qualsevol activitat dirigida a suplantar qualsevol persona física o jurídica o a interferir, violar, alterar o desconnectar el sistema, els servidors, les xarxes o els continguts. Així mateix, en tot cas, s’ha d’abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que pugui estar instal·lat al portal.

En conseqüència, Tarragonajove es reserva el dret a excloure les usuàries i els usuaris que incompleixin les condicions d’accés i ús a tarragonajove.org sense avís previ, i a adoptar totes les mesures que consideri oportunes en cada moment per tal d’evitar les activitats i les conductes descrites.

3. Objecte

L’objectiu del portal tarragonajove.org és avançar cap al concepte d’administració oberta per presentar de forma digitalitzada l’oferta de serveis que Tarragonajove dóna als seus usuari i usuàries, i facilitar l’accés de qualsevol persona interessada a la informació de què disposa Tarragonajove sobre la temàtica de joventut. Així mateix, també vol difondre les activitats i serveis oferts des de Tarragonajvoe i fer servir la xarxa com un mitjà rellevant en la interacció amb la ciutadania jove.

4. Continguts

Les dades i els continguts que apareixen publicats a tarragonajove.org hi són, exclusivament, amb caràcter informatiu. L’usuari o la usuària assumeix, coneix i accepta que poden ser inexactes, contenir errors o no estar degudament actualitzats.

Tarragonajove es reserva el dret de modificar de forma unilateral, sense avís previ, els continguts publicats, d’introduir nous continguts i d’eliminar, limitar, impedir o suspendre de forma temporal o definitiva l’accés dels usuaris i les usuàries a determinats continguts de tarragonajove.org, segons les necessitats dels serveis oferts i les condicions generals publicades al portal.

5. Règim de responsabilitats

Accés

Tarragonajove no serà responsable, en cap cas, de les dificultats d’accés a tarragonajove.org originades per un funcionament deficient o incorrecte de la comunicació prestada pels operadors de serveis d’accés a Internet.

Tarragonajove no pot garantir l’accés a tarragonajove.org sense interrupcions, desconnexions, demores, mal funcionament o qualsevol altre inconvenient aliè a Tarragonajove

Tarragonajove no assumeix cap responsabilitat derivada dels danys que es puguin causar en els equips dels usuaris i les usuàries com a conseqüència de l’existència de possibles virus informàtics que es puguin contraure a causa de la navegació per tarragonajove.org

Còpies temporals (catching)

Es recomana a l’usuari o la usuària recarregar els continguts per tal de rebre una informació plenament actualitzada.

Tarragonajove no és responsable que les còpies temporals siguin actuals i no manipulades per persones alienes a tarragonajove.org

Continguts

Tarragonajove no es responsabilitza de la utilització que la persona usuària faci dels continguts publicats a tarragonajove.org

Tarragonajove.org no pot garantir la utilitat, l’actualitat o la manca d’errors dels continguts facilitats a Tarragonajove.org, que en tot cas hi són amb caràcter orientatiu i informatiu. Aquesta informació no es pot considerar com a infal·lible, fet pel qual s’ha de contrastar amb altres fonts, prèviament a l’adopció de qualsevol opinió o decisió per part de la usuària o l’usuari.

Finalment, Tarragonajove no es pot responsabilitzar dels continguts (serveis, tràmits o qualsevol altra informació) que les entitats externes, enllaçades des del portal tarragonajove.org, puguin oferir a les persones usuàries.

6. Drets de propietat intel·lectual i industrial

Tots els elements del portal Tarragona.org (inclosos, sense caràcter limitatiu, codis font, bases de dades, disseny, imatges, fotografies, dibuixos, gràfics, aplicacions, motors de cerca, pàgines, logotips, marques i noms comercials) són propietat, han estat cedits o són objecte de llicència a favor de Tarragonajove, llevat que ho indiqui expressament. A aquest efecte, els drets d’autoria i explotació en tota la seva extensió i modalitats es troben protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial, la infracció de les quals pot constituir una activitat il·lícita i delictiva.

En concret, i sense limitar l’obligació de l’usuari o la usuària expressada a l’apartat anterior, queden prohibides la reproducció (excepte per a l’ús privat), la transformació, la distribució, la comunicació pública i, en general, qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol procediment de tots o part dels continguts de tarragonajove.org, com també del disseny, la selecció i la forma de presentació del materials inclosos.

7. Vincles o enllaços amb o des d’altres webs externs

Quan s’estableixi l’enllaç amb tarragonajove.org no es podrà incloure cap marca comercial o signe diferent de l’adreça d’URL del portal, i es prohibeix expressament establir vincles des de pàgines que continguin manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme, en contra dels drets humans o qualsevol altra de caràcter il·lícit o contrari a la moral o l’ordre públic.

Pel que fa als continguts de la pàgina on figuri l’enllaç, en cap cas es podrà donar a entendre ni declarar que Tarragonajove els autoritza, hi intervé, els avala, els promociona, hi participa o els supervisa, ni tan sols que en consent la inclusió, excepte si n’hi ha autorització expressa.

La presència a tarragonajove.org d’enllaços a altres webs externs té un caràcter merament informatiu. Per tant, Tarragonajove no es responsabilitza ni dona cap tipus de garantia respecte dels punts següents:

 1. Les característiques, la procedència o qualsevol altre aspecte dels serveis oferts per l’espai web.
 2. Els danys i perjudicis directes o indirectes que puguin generar els productes o els serveis oferts a través d’aquests webs o portals externs.
 3. Les transaccions o les operacions pactades per les entitats oferents i els usuaris i usuàries.
 4. Els termes o les condicions d’ús del web extern, la modificació, el compliment, l’execució i la resolució.

8. Jurisdicció aplicable

Els conflictes o les controvèrsies jurídics que puguin derivar-se de l’existència, l’accés o la utilització d’aquestes condicions generals es resoldran davant els jutjats i tribunals competents en cada cas.