Tarragona Jove

 • Declaració responsable en relació amb la situació de pandèmia generada per la Covid-19 a les activitats de Tarragona Jove i fitxa mèdica pels casals setmanals

  Només s'ha d'omplir una vegada encara que t'hagis inscrit a diversos Casals Setmanals

  Aquestes dades són per recollir les necessitats específiques demanades per les administracions pertinents. En cas d’altres aspectes rellevants s'ha de contactar amb Tarragona Jove abans de fer la inscripció. Els camps marcats amb * són obligatoris
 • Arxiu en format jpg, gif, png o pdf i com a màxim 4Mb
 • Declaro sota la meva responsabilitat

  - soc major d'edat o pare/mare/tutor-a legal de la persona usuària menor d'edat

  Informació bàsica sobre protecció de dades:

  - Responsable: Ajuntament de Tarragona.

  - Finalitat: tramitar procediments i actuacions administratives.

  - Legitimació: compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics atorgats a aquesta entitat.

  - Persones destinatàries: se cediran dades, si escau, a altres administracions públiques i als encarregats del tractament de les dades. No hi ha previsió de transferències a tercers països.

  - Drets: accés, limitació, rectificació, oposició, portabilitat i supressió. Es podran exercir mitjançant sol·licitud corresponent en aquesta mateixa entitat.

  - Conservació de les dades: emmagatzemem les dades durant el temps necessari per poder complir amb les obligacions legals que encomana la normativa administrativa, i sempre, complint almenys amb el temps mínim de conservació de la informació. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d’arxius i documentació.

 • Date Format: DD dash MM dash YYYY
Skip to content