Tarragona Jove

Informació de mesures de seguretat i prevenció en motiu de la Covid

A continuació es detalla el protocol de les accions de Tarragona Jove, pel que fa a la prevenció amb motiu de la Covid-19 i també les mesures individuals que hauran de seguir les persones que assisteixin a les activitats formatives i culturals d’enguany.

Informació actualitzada de les mesures municipals–aquí–


El cicle d’activitats de temporada, els esdeveniments culturals i la Mostra de Teatre Jove, seguiran els següents protocols, sempre ajustant-los a la normativa vigent:

 • Es desinfectaran tots els espais.
 • A l’accés de tots els espais hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic.
 • Els espais i la disposició dins d’aquests compliran les distàncies de seguretat requerides.
 • L’accés i desallotjament dels espais es farà esglaonadament i sota les indicacions del personal, per tal de garantir la distància de seguretat.
 • Tota la informació estarà disponible en línia. En els equipaments no es facilitarà cap informació en paper.
 • En els casos que sigui necessari, s’habilitaran diferents accessos i sortides, amb la finalitat de mantenir el distanciament entre les persones.

Mesures individuals:

 • Es recorda que en tots els espais cal mantenir la distància de seguretat d’1,5 metres.
 • L’ús de mascareta és obligatori en totes les instal·lacions i especialment quan no es pugui mantenir la distància de seguretat (a excepció de les persones menors de 6 anys, tot i que es considera molt recomanable de 3 a 5 anys), excepte persones que acreditin malaltia o dificultat respiratòria o per la seva situació de discapacitat o dependència, pugui veure’s agreujada per l’ús de la mascareta.
 • L’accés i el desallotjament a les instal·lacions serà esglaonat. Caldrà seguir sempre les senyalitzacions i indicacions del personal de l’equipament.
 • Serà convenient arribar a les activitats i espectacles amb un mínim de 15 minuts d’antelació per facilitar l’entrada esglaonada. En el cas d’espectacles la invitació perd la validesa a l’hora anunciada d’inici d’espectacle.
 • En relació a la distribució de cadires dels espais culturals (sala d’actes Espai Jove Kesse, Teatre Tarragona…), tot i que hi ha algunes cadires situades. individualment, es poden reservar entrades agrupades en grups de cadires, per tal de facilitar l’accés a persones amb qui s’ha mantingut convivència, per la qual cosa, al realitzar la reserva d’un grup de cadires cal tenir en compte aquesta consideració.
 • En el cas d’espectacles recomanem dur l’entrada descarregada al mòbil per evitar el contacte amb el paper.
 • Quedeu-vos a casa, cas que cregueu que podeu tenir símptomes de la COVID-19 o cregueu haver estat en contacte amb algú diagnosticat del virus.