Tarragona Jove

Declaració responsable


Participants a les activitats educatives i culturals:

Fent clic al botó ACCEPTAR Declaració responsable, al darrer pas de la compra/reserva de plaça, estàs declarant sota la teva responsabilitat:

  • Que soc/som coneixedor/a/s/es del context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i que accepto/acceptem les circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant el desenvolupament de l’activitat o esdeveniment. Així mateix, entenc/entenem que l’equip de dirigents i l’entitat organitzadora de l’activitat: Servei Municipal de Joventut de l’Ajuntament de Tarragona, no són responsables de les contingències que puguin ocasionar-se durant l’activitat en relació amb la pandèmia.
  • Que durant l’activitat o esdeveniment, es recomana mantindre una distància d’1,5 metres. 
  • Finalment, que amb caràcter previ a la realització de l’activitat, jo i les persones acompanyants complim els requisits de salut següents:
    • Presento/presentem absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
    • No he/hem conviscut o no he/hem tingut contacte estret amb una persona positiva de Covid-19 confirmada o amb una persona que ha tingut simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors a la realització de l’activitat o esdeveniment.

Informació de mesures de seguretat i prevenció en motiu de la Covid:

Us podeu informar del protocol que realitzarem als nostres equipaments: –aquí–

Ves al contingut