Tarragona Jove

Educació presenta el pla d’obertura de centres educatius

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha elaborat un pla d’obertura dels centres educatius de Catalunya per a finals del curs actual i per al proper curs 2020-2021. El Pla aprovat pel Procicat té per objectiu, com ha exposat el conseller Bargalló, “entendre el centre com un centre de formació, com un centre comunitari, d’atenció personalitzada a l’alumne. Hi ha uns elements que volem deixar clars a la ciutadania: el curs acaba  com estava previst i, tal i com es va declarar a la conferència d’educació, acabarà el 19 de juny. El curs actual no tornarà a reprendre’s de forma tradicional, no hi haurà classes com estaven enteses. S’està fent telemàticament i acabarà telemàticament. Les condicions sanitàries no ens permeten acollir tots els alumnes i a tots els centres en classes tradicionals.”

Durant la seva intervenció, el titular d’Educació ha volgut “reconèixer la feina diària, constant del nostre professorat, de tots els nivells, que han superat trobar-se en una situació que no esperaven, fer feina des de casa, canviar les programacions, i que ho estan fent d’una manera excepcional. Agrair a les direccions dels centres que ens hagin facilitat la nostra tasca, i a les famílies. Ens trobem davant d’un gran repte que és l’emergència educativa que ens trobarem al setembre, i que hem de fer entre tots i entre tots hem de tirar endavant.”

Així doncs, de cara a l’actual curs, l’obertura es farà en tots els casos en la Fase 2 de la desescalada. Una obertura que en cap cas implicarà la suspensió de la docència telemàtica, ja que  trencaria la dinàmica de l’alumnat i la programació que ja estan duent a terme els centres educatius. És la voluntat d’Educació atendre de manera personalitzada i presencial aquells alumnes que ho requereixin, amb la finalitat que l’alumnat tingui l’oportunitat d’assistir al seu centre en algun moment d’aquest final de curs.

Els objectius principals són, per tant, oferir el suport lectiu i l’orientació, fent especial èmfasi en els finals d’etapa educativa, i en l’acompanyament tutorial i emocional de tot l’alumnat. Una actuació que en tots els casos s’haurà de fer garantint les condicions de salut de l’alumnat i del personal docent i no docent, d’acord amb les exigències de l’autoritat sanitària.

Pel que fa a les dates d’aplicació del pla en cada centre, s’han d’adequar a la progressivitat de l’arribada de la Fase 2 a cada territori: els que ho puguin fer a finals de maig, hauran de preparar l’obertura per a l’1 de juny -sempre a partir d’una gradualitat en l’inici d’activitats-. En la resta de casos, es farà en la data d’entrada del territori en aquella fase, també a partir de la gradualitat.

Es descarta, en qualsevol cas, l’obertura del servei de menjador abans del proper curs i només en casos específics i necessaris es permetrà el transport escolar, que se singularitzarà i s’hi aplicaran les mesures existents en el transport públic.

Centres d’ESO i ensenyaments postobligatoris

Aquests centres obriran per dur a terme les següents activitats:

Acció educativa presencial –respectant sempre el caràcter voluntari- en grups de 15 alumnes com a màxim, en els següents casos: alumnes que acaben etapa i obtenen titulació (4t d’ESO, proves lliures d’ESO, 2n de Batxillerat, 2n de CF i 2n d’ERE) o han de superar proves d’accés (PAU, CF, ERE). Caldrà garantir els següents criteris:

  • Les mesures d’higiene i el distanciament físic de dos metres.
  • Un retorn gradual de l’alumnat, amb horaris esglaonats.
  • L’elaboració per part de cada centre d’un pla específic d’obertura, adequat al Pla del Departament aprovat pel Procicat i a les orientacions concretes que es dictin, tant pel que fa a espais com a professorat.
  • La continuïtat de la docència telemàtica sense que això comporti una doble jornada per al professorat encarregat d’acollir cada grup d’alumnes.

Els objectius en aquests centres serà prioritzar:

  • Alumnes de 4t d’ESO: es prioritzaran activitats d’orientació dels estudis possibles a seguir el proper curs (batxillerat, formació professional i règim especial).
  • Alumnes de formació professional: el suport a la finalització dels projectes.
  • Alumnes de règim especial: la realització de les activitats presencials imprescindibles per a la finalització dels seus estudis.
  • Alumnes de formació d’adults i de les escoles oficials d’idiomes: qualsevol activitat que s’hi programi, en especial les dirigides a l’alumnat que ha d’accedir a una titulació o acreditació.
  • Alumnes de 2n de batxillerat: les activitats relacionades amb la preparació per a les PAAU.

Escoles d’educació especial

A causa de les condicions específiques de vulnerabilitat d’aquest alumnat, i amb l’objectiu de garantir-ne al màxim la seva seguretat, el Departament està treballant amb personal tècnic propi i referents externs per tal d’elaborar un pla específic per a aquests centres i el seu alumnat. El pla, que es concretarà properament, establirà la realització d’accions concretes en aquest final de curs i com s’oferirà aquest servei de manera completa i plenament adequada en el curs 2020-2021.

Proper curs 2020-2021

El titular d’Educació ha remarcat que el proper curs que ve el sistema educatiu viurà una situació excepcional: “Al setembre començarem un curs inèdit en la seva realitat. I cal fer una reflexió a tota la comunitat, no només l’educativa:  venim d’una emergència sanitària on hem hagut de reinventar espais, i al setembre estarem en emergència educativa. Tindrem unes mesures de Protecció Civil i de Salut Pública que potser seran les del juny o potser no seran tant restrictives, però existiran.”

Un cop fora de l’estat d’alarma i de les fases de desescalada, l’assistència a les activitats lectives haurà de retornar a la seva obligatorietat. Per tant, tenint sempre en compte les mesures d’higiene i seguretat, cal plantejar noves mesures organitzatives, de funcionament i curriculars que tinguin en compte tots els espais de cada centre. Això vol dir preveure tant els espais que fins ara acollien grups/classe com els que tenien una altra utilitat, per la seva reconversió en espai docent que aculli grups de 13 alumnes màxim a infantil i primària i 15 a secundària i a d’altres estudis. També cal tenir en compte la condició de vulnerabilitat acreditada pels serveis mèdics i de prevenció de riscos laborals del personal docent i d’administració i serveis.

Així, el mes de juny Educació trametrà als centres orientacions per tal que elaborin un pla de contingència amb noves fórmules organitzatives per garantir la màxima presencialitat possible de tot l’alumnat en cada moment del període lectiu. El pla determinarà les mesures a prendre en cas d’un hipotètic rebrot de la pandèmia que obligui a algun tancament puntual de centres, en especial pel que fa a la garantia de la connectivitat de l’alumat i als seus recursos pedagògics, en qualsevol format.

És per això que el conseller ha destacat, de cara al proper curs, la importància de buscar noves fórmules organitzatives: “Aquestes mesures que s’apunten  faran que els espais que tenim al sistema educatiu siguin insuficients per acollir els grups de màxim 15 en cada espai. Ho podem fer redistribuint espais, ocupant d’altres espais, però no ho podem fer a tots els centres. Haurem de demanar a tota la comunitat altres espais per fer aquestes activitats educatives. En aquesta emergència educativa la prioritat és que tots els alumnes puguin anar i vagin cada dia al seu centre, però entenent el seu centre més enllà del que entenem ara.”

En aquest sentit, Bargalló ha explicat que “cada centre haurà d’analitzar els seus espais perquè ens puguin dir quines necessitats tenen. Preferim tenir tots els alumnes als centres amb aquests condicionants que tenir mig torn de forma alterna i la meitat dels alumnes. I això vol dir més torns de menjador i més torns de patis.”

Criteris d’assistència, distanciament físic i higiene en la Fase 2

Educació estableix, en el pla d’obertura de centres durant la Fase 2, aquells criteris que s’han de donar en matèria de seguretat, seguint les indicacions del Procicat en aquest àmbit. Per tant, per assistir al centre caldrà per part d’alumnat i personal l’absència de simptomatologia compatible amb la Covid-19, que no convisquin o tinguin contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible  en els 14 dies anteriors i que duguin el calendari vacunal al dia.

D’altra banda, en el cas del personal docent i no docent del centre educatiu, no podran assistir les  persones de risc elevat de malaltia greu per coronavirus –és a dir, tenir més de  60 anys i/o patir malalties cròniques-.

En la mesura del possible, s’evitaran els espais compartits, els canvis d’aula i desplaçaments per l’interior del centre. Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada, en intervals de 15-20 minuts  i mantenint la distància  per evitar aglomeracions. Es recomana que pares i mares no accedeixin a l’interior del recinte escolar.

Es requerirà el rentat de mans en alumnat i professorat durant l’estada al centre, l’existència de diversos punts de rentat de mans, i en punts estratègics (menjador, accessos al centre i als patis, passadissos…) es recomana la col·locació de dispensadors de solució hidroalcohòlica. Pel que fa a l’ús de mascaretes, la recomanació és que l’alumnat hagi d’assistir al centre amb mascareta, però se la podrà treure quan es puguin complir les mesures de distanciament. Sí que es recomana per al personal docent i no docent, si no es pot garantir la distància de seguretat.

Ves al contingut