Tarragona Jove

Graus en ensenyaments artístics superiors

Provés d’accés a l’ensenyament artístic superior fins al 26 de març


El Departament d’Educació convoca les proves que han de superar les persones que volen accedir als graus en ensenyaments artístics superiors (música, dansa, art dramàtic, conservació i restauració de béns culturals o disseny).

L’accés a aquests ensenyaments requereix el compliment dels requisits acadèmics (tenir el títol de batxiller o acreditar l’accés a la universitat per haver superat les proves d’accés a la universitat per majors de 25 anys) i la superació d’una prova específica d’accés que té per objectiu comprovar que els aspirants tenen els coneixements, les habilitats i les capacitats necessàries per cursar-los amb aprofitament.

  • Han de fer la prova per a aspirants sense el requisit acadèmic les persones que no tenen la titulació necessària per accedir a algun dels graus en ensenyaments artístics superiors.
  • Han de fer les proves específiques d’accés les persones que volen accedir a algun dels graus en ensenyaments artístics superiors (i tenen la titulació necessària per fer-ho) i les persones que han superat la prova per a aspirants sense el requisit acadèmic.

Font extreta: -aquí-

Skip to content