Tarragona Jove

Les inscripcions a Garantia Juvenil continuen per via telemàtica

Mentre no hi hagi atenció presencial a les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), es poden fer les inscripcions al programa de Garantia Juvenil a través d’aquest enllaç i descarregar-te el formulari. Un cop l’hagis emplenat amb les teves dades has d’enviar-lo a garantiajuvenil@sepe.es. Si disposes de certificat digital, DNI electrònic, clave PIN o clave permanent podràs fer-ho a través d’aquest enllaç.

Un cop les oficines del SOC obrin les seves portes sota cita prèvia també podreu fer aquest tràmit de forma presencial. Per fer-ho haureu de demanar cita prèvia per a inscriure-us com a demandants d’ocupació i, un cop allà, sol·licitar que us donin d’alta a Garantia Juvenil. Allà us iniciaran el tràmit però l’haureu de finalitzar des de casa.

Garantia Juvenil és una iniciativa europea que pretén facilitar l’accés dels joves a el mercat de treball. Està enfocada a que tots els joves no ocupats ni integrats en els sistemes d’educació o formació, puguin rebre una oferta d’ocupació, educació o formació, inclosa la formació d’aprenent o període de pràctiques, després d’acabar l’educació formal o quedar aturats. La recomanació europea que va establir el programa,requereix que cada jove pugui rebre una oferta en un període de quatre mesos a partir de la seva inscripció.

Amb aquesta finalitat es crea el Sistema Nacional de Garantia Juvenil com un fitxer en el qual les persones joves, inscrites amb caràcter voluntari, passen a constituir una llista única de demanda a disposició de les entitats responsables de proposar les ofertes concretes.

Garantia Juvenil està adreçada a joves en recerca de feina que no es trobin en situació d’estudiar o formar-se, ni treballant per compte propi o aliè, i vulguin aconseguir la seva inserció plena en el mercat laboral.

Els joves podran sol·licitar la seva inscripció sempre que compleixin els requisits següents:

  • Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadans de la Unió o dels Estats part de l’Acord Econòmic Europeu o Suïssa o ser estranger titular d’una autorització per residir en territori espanyol que habiliti per treballar.
  • Estar empadronat a qualsevol localitat del territori espanyol.
  • Tenir més de 16 anys i menys de 30 anys en el moment de sol·licitar la inscripció
  • No haver treballat en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
  • No haver rebut accions educatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
  • No haver rebut accions formatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
  • Presentar una declaració expressa de tenir interès a participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil. En el cas dels demandants d’ocupació, n’hi haurà prou amb la seva inscripció en els serveis públics d’ocupació.
Skip to content